۱۳۹۶ اسفند ۲۹, سه‌شنبه

ويتشكَّلُ الربيعْ...

خیلی خوب یادم است، روزهای سختی بود و دور بودیم، از آنجا خبرهایِ بدی می‎رَسید و او هم باید به وظایف‎ و وِجدان‎اش عَمَل می‎کرد. نامه‎ای رَسیده بود، مثلِ همیشه: خطّ‎اش با فاصله‎ای مُشَخَّصْ از حاشیۀ کاغذ شروع می‎شُد، اینبار، پنج میلیمتر. امّا دستخطّ‎اش اندکی لرزان بود. رنجِ آن روزها، و تَلخی‎ها و اوضاع و أحوالِ نامعلومِ همه چیز، دُنیا را برایش مُعَلَّقْ کرده بود. به شِدَّتْ محزون بود و گاهی احساسِ إِستیصال کرده بود—و نوشته بود که واژه‎های "اندوه، غم، غُصّه، و ..." أَحوال‎اش را بیان نمی‎کنند—،دوست داشت بیاید و دوست داشت بماند. چقدر دُشوار بود...

در حاشیۀ نامه، کَج‎نویسی کرده بود: 

منِّي رسالةُ حُبّْ
ومنكِ رسالةُ حُبّْ
ويتشكَّلُ الربيعْ...

_____
*شعرِ برید از نِزارْ قَبّانی

أنا كل ما أقول التوبهمُعَرِّفی: نام‎گُذاری و ضَرورت(چاپِ دُوُمِ ترجَمۀ فارسی)


سـول کریـپکی، نام‌گـذاری و ضـرورت، چاپِ دُوُم، هِرْمِس، ۱۳۹۷.* 
(کتابْ در همین روزهایِ آخِرِ اسفندِ توزیع شُده است.)

   نام‎گذاری و ضرورت بی‎هیچ گفت‎وگویْ یکی از پُرنفوذترین، خوشخوان‎ترین، جذاب‎ترین، و محبوب‎ترین کتاب‎های فلسفیِ نیمۀ دُوُمِ قرنِ گذشته است(و نیز إِبتدایِ قرنِ حاضر). از بَختْ‎یاریِ ما فارسی‎زبانان و ایرانیان است که 31 سال بعد از چاپِ اوَّلِ أصلِ کتابْ به‎زبانِ انگلیسی؛ به خامۀ مُتَرجِمی امین و دقیقْ ترجَمه‎ای خوب از کتاب نصیب‎مان شُد. حالا بعد از 15 سال، چاپْ و ویرایشِ دُوُم از ترجَمه مُنتشر شُده است. 
ترجَمۀ کتابْ سال‎ها نایاب شُده بود، در این سال‎ها کَم‎نبودند کَسانی که دُنبالِ کتاب بودند، و نَمی‎یافتند. حالا چاپِ دُوُمِ کتاب، همراه با اإِصلاحاتی بعد از پانزده سال مُنتَشِر شُده است.؛ ظاهرًا کَسانی که خیلی جدّی می‎خواهند کتاب را بخوانند بهتر است چاپِ تازه را تهیّه کنند. 
کتاب از هر لحاظ نُبوغ‎آسا، هوشمندانه، و به شدَّت درخشان است: نثر روان و گیرا، روشنیِ بیان، پرهیز از مُغْلَق‎گویی، إِلتِزامِ نویسنده به دلیل‎آوری و تَبَعاتِ منطقیِ            حرف‎هایش و ... . مَن‎بَنده هم—اینقدری که می‎فهمم—، با مُتَرجِمِ دانشمندِ کتاب هم‎داستانم که کتاب نه تنها در بَینِ آثارِ فلسفیِ قرنِ گذشته، بلکه در بَینِ همۀ آثارِ فلسفی همۀ دوران‎ها درخشان و بی‎نظیر است.
دربارۀ وَجهِ ادبیِ آثارِ بَعْضِ فیلسوفانِ تحلیلی مقاله‎ای نوشته شُده که، طولانی‎ترین بخشِ آن به همین کتابِ سول کریپکی اختصاص داده شُده است. در میزانِ نُفوذِ کتابْ همین بَس که، تا دِی‎ماهِ 1395 به نام‎گذاری و ضرورتْ حدودِ 11,400 بار ارجاع داده‎ شُده، و بعد از 430 روز، تعدادِ ارجاع به این کتابْ در نوشته‎های آکادِمیک به 12716 رَسیده است؛ یعنی: 1316 ارجاع در اندکی بیش از یک سال!   
گُفتنی‎های ضرورِ دیگر را مُتَرجِم کتاب خود در اینجا و در یادداشتِ تازۀ مترجِم بر چاپِ دُوُم نوشته است.

__________
*همراه با إِصلاحِ إِشکالاتِ کشف‎شُدۀ چاپِ اوَّل(1381).
بعدالتحریر: در سایتِ نشرِ هِرمس هنوز صفحۀ مربوط به نام‎گُذاری و ضرورت تغییری نکرده است و إِطّلاعی مِن‎بابِ چاپِ تازه منتشر نشده است. پس عجالةً إِمکانِ خرید آنلاین(برخط؟!) از سایتِ نشرِ هِرمس منتفی است. از جاهایِ دیگر إِطّلاعی ندارم.  

۱۳۹۶ اسفند ۲۸, دوشنبه

!Ode to Joy

و یادم است که این را می‎خوانْد: "زبانِ گُنجِشکانْ یعنی: بهار، برگ، بهار. زبانِ گُنجِشکانْ یعنی: نسیم، عطر، نسیم."

*شعر از فروغِ فرُخزاد.

نام‎ات گُلِ هزارْ بهارِ نیامده است

 بهار که نزدیک می‎شُد، این آهنگْ را گوش می‎کرد. همانقدر که باخ و سَمْفونیِ پنجِ بتهوفن را دوست می‎داشت، چهار فصل و شوپن را هم خوش می‎داشت. چیزهایِ دیگری هم بود، مثلًا شنیدنِ بابی مک‎فرین و کوئن. کوئِن هم بهاری است؟! شاید بهارْ مثلِ سمفونیِ پنجم است.*عِنوان پاره‎ای از شعرِ منوچهرِ آتشی. 

۱۳۹۶ اسفند ۲۶, شنبه

مُعَرِّفی: پُرسشهای کُشَنده


اینقدری که می‎فهمم، به نظرم تامِس نِیْگِل به شدَّتْ باهوش و خوش ذوق است، با روحیه‎ای حسّاس. کم نیستند دغدغه‎های او که ریشه‎ای در فلسفۀ برّاروپا(=قارّه‎ای/اروپایِ متَّصِل) دارند، امّا رَوِش و مَنِشَ‎اش، و نیز بسیاری از جدّی‎ترین دِلنگرانی‎ها و دغدغه‎هایِ فلسفی‎اش، در فلسفۀ تحلیلی ریشه دارد و قاطبۀ فیلسوفانِ حرفه‎ای او را فیلسوفی تحلیلی قلمداد می‎کنند. فیلسوفی است بسیارخوان، و خیلی جدّی نظرِ مخالفْ‎خوان، دقیق‎النَظَر، و با آن ذهنِ وَقّاد و نَقّاد أَهلِ گفت‎وگو و نَقْد(بیش از هشتاد مرور/نقد، بر کتاب/مقالۀ دیگران نوشته است، و گهگاهی خودِ بررسی و نقدهای او از خودِ کتاب و مقاله‎ای که نقد کرده، معروف‎تر شُده است). کتابها و مقالاتِ بسیاری در ایضاحِ ایستار فلسفی‎اش نوشته است؛ آثاری  که فنّی‎اند و علی‎الأصول برایِ أَهلِ فَنّ، و البته به همان اندازه بَعْضِ مباحث‎اش انتزاعی است. حوزه‎های زیادی هستند که دلمشغولِ فَحص و پِژوهش در آنها بوده است: مابعدالطبیعه، معرفت‎شناسی، فلسفۀ ذهن، اخلاقشناسی(=فلسفۀ اخلاق)، فلسفۀ سیاسی، و حقوق و اقتصاد.—و نِیْگِل در تمامِ سالهای فعالیّتِ فلسفی‎اش سَعی کرده است، ربط و نسبتِ وسیع و وثیقی بَینِ این حوزه‎هایی که در آنها پِژوهش کرده و می‎کند، سُراغ کند و نشان دِهَد. امّا نِیْگِل به زندگیِ و مسائلِ روزمره و ملموس نیز به عینِ عنایت می‎نگرد، و نگاه‎اش به مسائلِ ملموسِ زندگی، با توجّه و مبتنی بر آراء‎اش در دیگرِ آثار فنّی‎تر و تخصصی‎تری است که نوشته؛ کتابِ پُرسشهای کُشنده چنین کتابی است: کتابی دربارۀ مسائلِ ملموس‎تر. 
از نِیْگِل، پیشتر، مقاله (یا شاید مقالاتی[؟]) به‎زبانِ فارسی ترجَمه شُده بوده است. امّا چند سالی است که به همَّتِ آقای دُکتر جوادِ حَیدَری، مجموعه آثارِ او در دستِ ترجَمه است. پیشتر چهار کتاب و یک مقالۀ بُلَند* در قالَبِ کتاب، از نِیْگِل به خامۀ جَنابِ آقای حَیدَری ترجَمه و توسطِ نشرِ نگاه معاصر منتشر شُده بود. تازگی کتابِ پُرسشهای کُشَندۀ نِیْگِل نیز به دستِ جوادِ حَیدَری و مُصطفیٰ ملکیان ترجَمه شُده است و در همین زمستان نگاهِ معاصر منتشر کرده است. 
کتاب بر چهارده جُستار إِشتمال دارد: مرگ، امرِ بی‎منطق**، بَخْتِ اخلاقی، انحرافِ جِنسی، جنگ و کشتار جمعی، بی‎رحمی در زندگیِ عمومی، سیاستِ ترجیح، برابری، چندپارگی ارزش، اخلاقِ بدونِ زیستشناسی، مغز دو تکه و وحدت آگاهی، خفاش بودن چگونه حالی است؟، همه روان‎انگاری، درونی‎وبرونی.
چاپِ اوَّلِ کتاب 1979 بوده است، در همان سال به چاپِ دُوُم رَسید، در هر کُدام از سالهایِ 1983 و 1989، دوبار چاپ شُده، و تا 2012 به چاپِ پانزدهم رَسیده است. به کتاب در نوشته‎های آکادِمیک، تا امروز، بیش از 2700 بار ارجاع داده‎اند. به مقالۀ خُفاش بودن چگونه حالی است؟ بیش از 7000 بار ارجاع داده‎ شده است.  
فیلسوفِ بسیار مهمِّ و به‎شدَّت تأثیرگُذار و پُنُفوذْ در روزگارِ ما، که در جُستارنویسی صاحبِ سبکْ نیز هست و تواضعِ فکری و اخلاقی‎ منحصر به‎فردش در آثارش نیز دیدنی و خواندنی، مقالاتی( منتشر شده در قالبِ کتابی) نوشته است بسیار خواندنی و بصیرت‎بخش. ترجَمه را هنوز ندیده و بَرنَرَسیده‎ام، طبعًا از کیفیّت ترجَمه بی‎خَبَرم. امّا، پنج جُستار از چهارده جُستار را مُصطفیٰ مَلَکیان ترجَمه کرده است—چهار مقاله که به فلسفۀ ذهن راجع‎اند و یک مقاله در حوزۀ اخلاق و سیاست—، مابقی را جوادِ حَیْدَری ترجَمه کرده است. امّا این را می‎دانَم که، در ایران کَسی بیش از جوادِ حَیدَری، و تا حدّی آقای ملکیان، بر آراء و آثارِ نِیْگِل پژوهش نکرده است. سعی‎شان مَشْکور! 
اُمیدوارم خوانندۀ حرفه‎ای و غیرِحرفه‎ایِ فلسفه، حقوق، اخلاق، و سیاست، این کتاب را به جدّ برگیرند و بخوانند. 
____________________________

*مقاله در واقع، یکی از درایه‎های[=مَدخل] دانشنامۀ فلسفیِ(1967) معروفی است که، پُل إِدواردز ویراستار آن بود؛ و در ویرایشِ جدیدِ دانشنامه(2006)، پس از درگذشتِ پُل إِدواردز، دونالد ام. بورچرت ویراستارِ آن شُده است؛ درایه‎های فلسفۀ اخلاقِ این دانشنامه نیز به فارسی ترجَمه شُده است.
**این مقاله پیشتر، در اوائلِ دهۀ هشتادِ شمسی، با عِنوانِ پوچی و به دستِ کَسِ دیگری ترجَمه شُده بوده است. 

۱۳۹۶ اسفند ۲۴, پنجشنبه

چُنین یادِگاری شُد اندر جَهان

  


بی‎هیچ گُفت‎وگویْ شاهنامۀ فردوسی، در میانِ میراثِ إِیرانی-إِسلامی اَثَری است کِرامند و بی‎بَدیل و تأثیرگُذار و پُرنُفوذ؛ و نیز از دُشخوارترین مُتونِ مَنْظومِ زبانْ و فرهنگِ همۀ ما ایرانیان است. از برایِ پاسداشتِ اِتمامِ سَرایشِ آن، چه می‎تَوان کَرد؟ شاید خواندنِ کتابها و مقالات و ... و ... ای که ما را با بَعْضِ از زَوایا و خَفایایِ زِندگیِ حَکیم طوس، و نیزپیچ و خمهای کتابِ کِرامندِ او آشنا توانَد کرد، مُفیدِ فائده باشد.
شاهنامه‎پِژوهی کارنامۀ پُربرگ و باری دارد، از آن همه، راقمِ این سواد به همان اندککی که اینجا و آنجا،چیزهایی دیده است و تَصَفُّح کرده و در مطالعه گرفته، بَسَنده می‎کند:
یکُم: اُستادِ فَقیدِ بی‎هنبازْ مُجتَبیٰ مینُوِی، کتابِ مُهِمّی دربارۀ فردوسی و شاهنامه با عِنوانِ فردوسی و شعر او(مُجتَبیٰ مینُوِی، فردوسی و شعر او، انتشاراتِ توس) نوشته است. در اینجا می‎توانْ چند دقیقه صُحبَتهایِ مرحوم مینُوِی را دربارۀ فردوسی بشنوید و ببینید. 
دُوُم: از برایِ مُبتَدیان و کَسانی که قَصد دارند درایه‎ای[=مَدْخَلی] از برایِ شاهنامه‎خوانی بیابند و شاهنامه‎خوانی را بیاغازند، می‎توان ایشان را به یادداشتی از شاهنامه‎‌پِژوهِ دانشمند جَنابِ آقای جویا جهانبَخش رهنمون ساخت.
سِوُم: از میانِ کتابهایی که، به‎نظرِ قاطبۀ أَهلِ فَضْلْ و رایْمَندانِ این حوزه، هم گزیدۀ شاهنامه است و هم گُزیدۀ شاهنامه‎پِژوهی— و به نظرِ صَدیقِ مُتَتَبِّع و دقیق‎النظرِ ما اُستاد جویا جهانبخش: عُصارۀ شاهنامه و شاهنامه‎پِژوهی—، کتابِ پِژوهشیانۀ پِژوهشگرِ مُتَتَبِّع و دقیق، جَنابِ آقایِ دُکتر سَجّادِ آیْدِنْلو، با عِنوانِ دَفتَرِ خُسرُوان: برگزیدۀ شاهنامۀ فردوسی(ناشر: نشرِ سخن)، اَثَری است کِرامَند و به غایتْ خواندنی. این کتابْ سِوایِ «یادداشتِ چاپِ دُوُم» و «پیشگُفتار» و «مقدّمه»، بر پَنج بَخش إِشتمال دارد: «فردوسی، شاهنامه، متنِ برگُزیده، توضیحات، منابـع». کتابْ 1024 صفحه است، و گُزیدۀ شاهنامه(بدونِ توضیحات) 345 صفحه است، یا، 8782 بیت. پیشگُفتارِ و مُقَدَّمۀ کتاب در کنارِ بخشِ فردوسی و شاهنامه، اطّلاعاتِ ادبی و تاریخی و زندگی‎نامه‎ای و مَتن‎پِژوهانۀ درخوری به خواننده می‎دِهَد که، این إِطّلاعاتْ حقیقةً هم مُناسب و خورایِ نامۀ باستان است، و هم خواننده را دَستگیر می‎شود. 
چهارُم: درسگُفتارهای صوتیِ اُستادِ فَقیدْ شاهرُخِ مِسکوب نیز به شدَّت شنیدنی است؛ این درسگُفتارها بعدها در قالبِ کتابی (ارمغانِ مور، نشرِ نی) منتشر شد. 
پنجُم: کَسانی که به پِژوهشهای مَتن‎پِژوهانه و تصحیحِِ شاهنامه علاقه‎مندند، می‎توانند به سخنرانی‎ای که در آن جَنابِ آقایان: دُکتر علی رَواقی(یکی از پنج نَفری که در بُنیادِ شاهنامه زیرِ نظرِ مرحوم اُستاد مُجتَبیٰ مینُوِی در کارِ شاهنامه‎پِژوهی بودند)، ابوالفضل خطیبی(شاهنامه‎پِژوه و همکارِ دُکتر جلالِ خالقی مُطلق در تصحیحِ شاهنامه)، و جویا جهانبخش(شاهنامه‎پِژوه)، دربارۀ "بررَسی مُشکلاتِ تصحیحِ شاهنامه" صُحبت می‎کنند، رجوع کنند. 


*تصویر: صفحۀ اَوَّلِ شاهنامۀ فلورانس.